Obvestilo o uporabi piškotkov
Spletni portal www.finport.si uporablja piškotke. Seznam, namen in trajanje si lahko podrobneje ogledate tukaj. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o možnosti nastavitev piškotkov.

OglaševanjeZaposlitev
T: 04/280-1010 | F: 04/280-1019 | E: info@finport.si | S: finport.skype
Navodila in pomočFAQ
Iskanje
 
Koristne povezave
 ViTrade
 GBD OnLine
Top/ Flop
Tečajnica Ljubljanske borze
 DAX v živo
 GBD ETF center
Novice in raziskave
Makro novice
Mnenja analitikov/ Blog
Tedenski pregled dogajanja
 GBD naložbeno priporočilo
Druge naložbene ideje  
Finančni koledar
Makro objave
Kvartalni rezultati podjetij
Skupščine in dividende
(obvezna prijava)
 FINanalize
 Top priložnosti
 Top analitiki
 FINsignali
 FINdiskusije
Izobraževalno središče
Finančni instrumenti  
Temeljna analiza  
Tehnična analiza  
Upravljanje tveganja  
Makro dogodki
Panoge in sektorji
Slovarček izrazov
Orodja in storitve
 FINport
 R.A.N
 MPtrader
 Spletna knjigarna
Slovarček izrazov

*

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Š

T

U

V

W

X

Y

Z

Ž

* Na vrh

1% rule - eno izmed najpomembnejših pravil upravljanja tveganja, s pomočjo katerega si določimo maksimalno dovoljeno izgubo na posamezni posel.

A Na vrh

Ad-hoc objava - takojšnja objava vsake bistvene spremembe informacije o svojem poslovanju s strani izdajatelja, ki bi lahko vplivala na tečaj njegovih vrednostnih papirjev in je javnost še ne pozna.

ADR (American Depositary Receipts) - vrednostni papirji tujih družb, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v ZDA in ne na domači borzi, saj so izdana zunaj domačega trga.

American style - opcija, ki je lahko unovčena kadarkoli do datuma zapadlosti. Glej tudi European style in Exercise style. 

Arbitraža - kadar so tečaji istega finančnega instrumenta na različnih borzah različni. Povzroči nakupe tam, kjer je cenejši in prodaje tam, kjer je dražji in tako uravna tečaje.

At the money ('pri denarju') - izraz, ki se uporablja, če je trenutni tečaj osnovnega instrumenta enak izvršilni ceni opcije.

B Na vrh

Basket (košarica) - osnovni instrument je košarica različnih finančnih vrednosti.

Beta - razmerje med tveganjem in donosnostjo; vrednost bete 1 pomeni, da je tveganje delnice enako tveganju povprečja (borznega indeksa). Višje vrednosti pomenijo nadpovprečno tveganje, manjše od 1 pa pomenijo podpovprečno tveganje.

BIC (Bank Identifier Code) - osem ali enajstmestna identifikacijska koda banke, ki jo imajo vse banke, vključene v medbančno komunikacijsko omrežje SWIFT. Šifra je sestavljena iz štirimestne šifre banke, dvomestne šifre države in dvomestne dodatne šifre.

Bik, bikovski - izraz, ki se uporablja kot sinonim za splošno rast borznih tečajev.

Blue Chips - delnice znanih in že uveljavljenih delniških družb, ki kotirajo na najpomembnejših svetovnih borzah. Izdajatelj slovi po prvovrstni kreditni sposobnosti, dobrih perspektivah gospodarske rasti in rednih izplačilih dividend.

Bonus - znesek, ki se izplača, če tečaj osnovnega instrumenta ne doseže meje

C Na vrh

Cancellation - pravica izdajatelja, da kadarkoli odpokliče finančni instrument in izplača trenutno vrednost.

Cap - zgornja vrednost, do katere je vlagatelj udeležen pri rasti tečaja osnovnega instrumenta.

Capital protection (zaščita kapitala) - določeni izvedeni finančni instrumenti jamčijo izplačilo dela ali celotne vrednosti instrumenta ob izdaji.

CDI (CHESS Depositary Interests) - vrednostni papirji tujih družb, s katerimi se trguje na borzi v Avstraliji (podobno kot GDR ali ADR). CDIji so z vidika ekonomskih koristi za lastnika enaki delnicam, kot npr. pravica do dividende.

Centralni depo - je centralni register ali druga evidenca imetnikov nematerializiranih finančnih instrumentov. Vpisi v evidenco imajo pravne učinke do izdajatelja teh finančnih instrumentov in do tretjih oseb. Imetnik računa, pri katerem so vpisani ti finančni instrumenti se šteje za zakonitega imetnika teh finančnih instrumentov. V Sloveniji je to Klirinško-depotna družba (KDD).

Certifikat - izvedeni finančni instrument, katerega vrednost je odvisna od vrednosti osnovnega instrumenta.

CHESS - Clearing House Electronic Subregister System v Avstraliji.

Current Ratio - tekoči kazalnik; = gibljiva sredstva / kratkoročne finančne in poslovne obveznosti

Currency risk protection - glej Quanto

CUSIP - mednarodna identifikacijska številka finančnih instrumentov v ZDA in Kanadi.

Č Na vrh

Časovna vrednost denarja - ideja, da je denar danes vreden več kot enak znesek v prihodnosti zaradi možnosti potencialnega zaslužka (obresti).

Časovna vrednost opcije - del premije (vrednosti opcije), ki je pripisan času do zapadlosti.

D Na vrh

Datum poravnave - datum, na katerega morajo biti sklenjeni posli plačani. Datum poravnave je na različnih borzah različno oddaljen od datuma sklenitve posla. Na Ljubljanski borzi se posli poravnavajo dva dni po sklenitvi (T + 2).

DAX - Deutscher Aktienindex - najpomembnejši nemški borzni indeks, ki vključuje delnice 30 nemških blue chipov, ki kotirajo na frankfurtski borzi.

Debt/Asset Ratio (Deb./Ass.) - celoten dolg glede na celotna sredstva podjetja; = (celotne obveznosti do virov sredstev - kapital) / sredstva.

Delnica - je lastniški vrednostni papir. Opis si lahko preberete pod rubriko Finančni instrumenti.

Dividend Payment (dividenda) - del dobička delniške družbe, ki se izplača delničarjem. Pri izvedenih finančnih instrumentih podatek, ki pove ali ima instrument obdobna izplačila.

Dividend Yield (Div.Yld.) - kazalnik, ki se izračuna kot količnik med zadnjo izplačano dividendo na delnico in tržno ceno delnice.

DJIA - Dow Jones Industrial Average - najpomembnejši ameriški indeks, ki vključuje 30 ameriških blue chipov, ki kotirajo na newyorški borzi (New York Stock Exchange - NYSE).

Donosnost - odstotno razmerje med donosom naložbe in ceno ob nakupu.

E Na vrh

EPS - Earnings Per Share - čisti dobiček na delnico. Kazalnik se lahko objavlja za zadnje poslovo leto ali bolj ažurno za zadnjih 12 mesecev poslovanja (ttm - Trailing Twelve Months).

EV/EBITDA - Enterprise Value/Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization or Enterprise Multiple - tržna kapitalizacija + tržna vrednost neto dolga/ dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davkom in amortizacijo; je mulitiplikator, ki primerja vrednost celotnega kapitala z denarnim tokom iz poslovanja. Kazalnik se lahko objavlja za zadnje poslovo leto ali bolj ažurno za zadnjih 12 mesecev poslovanja (ttm - Trailing Twelve Months).

Exercise Style (način unovčenja) - ločimo dve vrsti unovčenja in sicer evropsko: pravico je mogoče izkoristi samo na dan, ki je določen v pogodbi, ter ameriško, kjer je mogoče pravico izkoristiti na katerikoli dan do dneva zapadlosti.

Expiration Date (datum zapadlosti) - je datum, na katerega finančni instrument zapade.

F Na vrh

Fees (provizije) - glej provizija, pri izvedenih finančnih instrumentih podatek, ki pove če se zaračunavajo dodatne provizije (upravljalska).

Finančni instrument - dokument, ki predstavlja pravni dogovor o določeni finančni obveznosti.

G Na vrh

Gap - preskok tečaja nastane, ko je najvišji dnevni tečaj nižji od najnižjega tečaja predhodnjega dne ('Gap' navzdol), ali ko je najnižji dnevni tečaj višji od najvišjega tečaja predhodnjega dne ('Gap' navzgor).

GDR (Global Depositary Receipts) - vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (kot sta na primer londonska in newyorška borza vrednostnih papirjev) in ne na domači borzi, saj so izdana zunaj domačega trga. GDR oziroma potrdila o lastništvu delnic izda depozitarna banka, ki je v delniški knjigi izdajatelja delnic vpisana kot lastnica. Depozitarna banka konvertira te delnice v potrdila o lastništvu in jih vpiše pri enem od mednarodnih klirinških sistemov (Euroclear, Cedel, DTC).

Globina trga - vpogled v celotno ponudbo in povpraševanje na trgu. Prikazana so vsa nakupna in prodajna naročila, ki so v določenem trenutku vnešena v borzni trgovalni sistem

H Na vrh

Hedge - glej Zaščita

I Na vrh

IBAN (International Bank Account Number) - je mednarodna številka bančnega računa in se v svetu vse bolj uveljavlja za identifikacijo bančnih računov v mednarodnem poslovanju. IBAN je sestavljen iz kode države, kontrolne številke in največ trideset alfanumeričnih znakov domačega bančnega računa. Struktura zapisa TRR v obliki IBAN-a za Slovenijo izgleda takole: SI56 BBEE ECCC CCCC CKK (znaka SI sta okrajšava za Slovenijo, znaka 56 sta kontrolni številki in sta samo v primeru Slovenije fiksni, znaka BB predstavljata banko, znaki EEE predstavljajo enoto banke, znaki CCCCCCCC predstavljajo identifikacijo stranke in zadnja dva znaka KK sta kontrolni števki).

In the money ('v denarju') - izraz, ki se uporablja, če je trenutni tečaj osnovnega instrumenta večji od izvršilne cene opcije.

ISIN (International Securities Identification Number) - mednarodna identifikacijska številka finančnih instrumentov.

Issue Size (velikost izdaje) - podatek o količini finančnega instrumenta, ki je bila izdana.

Issuer - izdajatelj finančnega instrumenta.

Izvedeni finančni instrumenti - so instrumenti, katerih vrednost je posredno ali neposredno odvisna od vrednosti drugega finančnega instrumenta, tuje valute, blaga, višine obrestne mere ali drugih podobnih vrednosti.

J Na vrh

Javna ponudba vrednostnih papirjev - je sporočilo osebam, ki vsebuje dovolj informacij o pogojih ponudbe in ponujenih vrednostnih papirjih, da se lahko investitor odloči za nakup ali vpis teh vrednostnih papirjev.

K Na vrh

Kapitalski dobiček - dobiček, ki se realizira ob prodaji finančnega instrumenta, če se proda po tečaju, ki je višji, kot je bil tečaj nakupa.

Knjigovodska vrednost delnice - vrednost, ki se izračuna iz bilance stanja kot razmerje med lastniškim kapitalom in številom izdanih delnic.

Kreditno tveganje - tveganje, da dolžnik ob dospelosti ne bo sposoben v celoti vrniti kreditnih zneskov in obresti. Več o vrstah tveganja si lahko perberete v izobraževalnem središču pod Upravljanje tveganja.

L Na vrh

Lastniški kapital - denar ali druga sredstva, ki jih v podjetje ob ustanovitvi naložijo lastniki, preneseni dobički ter dodatna povečanja kapitala.

Leverage (vzvod) - pri certifikatih pove kako se giblje donos izvedenega finančnega instrumenta glede na donos osnovnega instrumenta. Pri opcijah je vzvod razmerje med vložkom, ki ga mora vlagatelj vložiti v eno enoto osnovnega instrumenta in vložkom, ki ga mora vložiti v opcije, ki predstavljajo eno enoto osnovnega instrumenta.

Likvidacija - pomeni prenehanje obstoja pravne osebe. V postopku prostovoljne likvidacije se poplača vse obveznosti družbe, preostanek premoženja se razdeli med lastnike. Glej tudi Prisilna poravnava in Stečaj.

Likvidnost - sposobnost v danem času poravnati svoje plačilne obveznosti; značilnost, da se (kaj) lahko hitro in brez izgub spremeni v denarna sredstva, unovčljivost.

M Na vrh

Medved, medvedji - izraz, ki se uporablja kot sinonim za splošno padanje borznih tečajev.

N Na vrh

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) - prvi elektronski trgovalni sistem na svetu, na katerem sedaj kotira več kot 5000 bolj aktivno trgovanih OTC delnic.

NASDAQ 100 Index - indeks, ki vsebuje 100 velikih podjetij z največjim prometom, katerih delnice kotirajo na NASDAQ borzi.

Nominal value - nominalna vrednost instrumenta, ki kotira v odstotkih.

O Na vrh

Obrestna mera - cena denarja, ki jo plača posojilojemalec. Izražena je v odstotkih.

Obveznica - dolžniški vrednostni papir, s katerim se izdajatelj zavezuje, da bo izplačal na določen dan v prihodnosti na obveznici navedeni znesek oziroma znesek anuitetnega kupona.

Opcija - pogodba, ki daje imetniku pravico, ne pa tudi obveze, kupiti oziroma prodati predmet pogodbe (osnovni instrument) po vnaprej določeni ceni (izvršilna cena).

Osnovni instrument - finančni instrument, na katerega se nanaša izvedeni finančni instrument.

Out of the money ('izven denarja') - izraz, ki se uporablja, če je trenutni tečaj osnovnega instrumenta nižji od izvršilne cene opcije.

P Na vrh

Participation rate (udeležba) - od določenega nivoja je vlagatelj soudeležen pri rasti tečaja osnovnega instrumenta. 

P/B - Price/Book - razmerje med tržno in knjigovodsko vrednostjo podjetja.

P/E- Price/Earnings - multiplikator dobička (razmerje med ceno delnice in dobičkom na delnico).

Prisilna poravnava - postopek reorganizacije pravne osebe. Prisilno poravnavo predlaga navadno družba dolžnica, ko zaradi preteklih poslovnih dogodkov ni mogoče poravnati vseh obveznosti družbe, obstaja pa možnost, da bi z zmanjšanjem obveznosti družba v prihodnje lahko poslovala pozitivno. Prisilno poravnavo morajo potrditi upniki, za katere je to način, da bi bili poplačani v večji meri kot v primeru stečaja družbe. Glej tudi Stečaj in Likvidacija.

Provizija - znesek, ki ga mora stranka plačati za izpolnitev naročenega posla.

Q Na vrh

Quanto - pomeni zaščito valutnega tveganja. če osnovni instrument ne kotira v evrih, 'quanto' certifikati izločijo vpliv nihanja tečaja tuje valute. Absolutni donos osnovnega instrumenta je edini faktor. 'Quanto' certifikati imajo zaradi te zaščite večjo razliko med tečajem ponudbe in povpraševanja.

Quote - navedba tečajev (navadno ponudba, povpraševanje in zadnji tečaj) za finančni instrument.

R Na vrh

Ratio (faktor udeležbe) - podatek, ki pove kakšen del osnovnega instrumenta pomeni ena enota izvedenega finančnega instrumenta.

Redemption price - maksimalna cena finančnega instrumenta.

ROE - Return On Equity - donosnost lastniškega kapitala.

Rolling - pomeni, da se lastnosti izvedenega finančnega instrumenta periodično prilagajajo razmeram na trgu. Glej Diskontni certifikati in Turbo certifikati.

S Na vrh

SEDOL (Stock Exchange Daily Official List) - identifikacijska številka finančnih instrumentov, ki jo uporabljajo v Veliki Britaniji in na Irskem.

Simple Moving Average (enostavna drseča sredina) - tehnični indikator, ki je izračunan kot aritmetično povprečje tečajev. glej tudi Drseče sredine

Solventnost - sposobnost poravnati svoje plačilne obveznosti.

Spread (razmik) - razlika med tečajem ponudbe in tečajem povpraševanja.

Stečaj - postopek prenehanja pravne osebe, ko ni več upanja za pozitivno poslovanje ali če upniki ne potrdijo prisilne poravnave. V postopku se ugotovi premoženje družbe, ki se razdeli med upnike. Šele ko so poplačani vsi upniki, se morebiten preostanek deli med lastnike. Glej tudi Prisilna poravnava in Likvidacija.

Strike - Pri certifikatih je to višina, v kateri vam naložbo financira izdajatelj certifikata. Na ta znesek se tudi plačuje obresti izdajatelju. Pri opcijah je to v pogodbi določena cena, po kateri ima imetnik pravico prodati ali kupiti osnovni instrument.

SWIFT (Society for Worlwide Interbank Financial Telecommunications) - mednarodni informacijski sistem, ki omogoča opravljanje mednarodnih transakcij v enotni obliki.

Š Na vrh

Špekulirati - izkoriščati padanje in rast tečajev za pridobivanje dobička.

T Na vrh

Tečaj - tržna cena finančnega instrumenta.

Tečajnica - dokument, ki ga borze dnevno objavljajo na podlagi doseženih tečajev in prometa.

Tehnična analiza - je metoda, ki poizkuša na podlagi preteklih podatkov o tečaju in prometu napovedati najbolj verjetno smer gibanja tečajev v prihodnosti.

Temeljna analiza - temelji na proučevanju informacij, ki zadevajo sedanjo in bodočo uspešnost poslovanja ter tveganja podjetja. S temi informacijami skušajo oceniti precenjenost ali podcenjenost delnice glede na njeno trenutno tržno vrednost.

Trend - osnovna smer gibanja tečaja finančnega instrumenta.

U Na vrh

Underlying (osnovni instrument) - finančni instrument, na katerega se nanaša izvedeni finančni instrument.

V Na vrh

Valutno tveganje - tveganje zaradi nihanja vrednosti valute v kateri je denominiran finančni instrument. Več o vrstah tveganja si lahko perberete v izobraževalnem središču pod Upravljanje tveganja.

Volatilnost - nihanje tečajev finančnih instrumentov v določenem obdobju. Navadno je predstavljena z odstotkom, ki predstavlja 1 standardni odklon tečaja delnice v enem letu. Volatilnost 40% pomeni, da bo statistično vrednost delnice približno dve tretjini časa (68,27%) v območju med plus 40 % in minus 40 %. Če je tečaj delnice 50 EUR, bo statistično tečaj delnice dve tretjini časa v naslednjem letu med 30 in 70 EUR.

W Na vrh

Warrant - finančni instrument, katerega imetnik ima pravico, ne pa tudi obveznost kupiti določeno količino osnovnega instrumenta po vnaprej določeni fiksni ceni (izvršilna cena) v določenem času.

WKN (Wertpapier Kenn-Nummer) - oznaka finančnega instrumenta, ki jo uporabljajo v Nemčiji.  

Write-Down - popravek knjižne vrednosti navzdol zaradi precenjenosti glede na tržno vrednost.

X Na vrh

Xetra - elektronski trgovalni sistem frankfurtske borze.

Y Na vrh

YTD - Year To Date - obdobje od 1.1. do trenutnega datuma. Ponazarja donosnost v tekočem letu do trenutnega datuma.

Z Na vrh

Zaščita (angl. Hedge, Hedging) - izraz za delno ali popolno zavarovanje pred sedanjimi ali prihodnjimi tečajnimi, obrestnimi in kombiniranimi finančnimi in drugimi tveganji, pri čemur se uporabijo različni instrumenti za dosego omenjenega cilja.

Ž Na vrh